La gestió del cicle integral de l’aigua

A Aigües de Barcelona gestionem el cicle de l’aigua basant-nos en l’excel·lència del servei i en la innovació constant, des del moment de la seva captació i potabilització fins a la depuració i el retorn al mitjà natural. Ara, a més, avancem en la reutilització de l’aigua depurada per tancar el cicle i augmentar el volum de recursos hídrics disponibles.

El nostre model de gestió publicoprivada, mitjançant el qual portem aquesta aigua saludable a gairebé 3 milions de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona, és una referència en l’àmbit internacional.


1. Captació

Més de 3 milions de persones a l’àrea metropolitana de Barcelona reben aigua procedent de quatre fonts d’abastament principals: els rius Llobregat, Ter i Besòs i, en menys mesura, el mar Mediterrani.


2. Potabilització

L’aigua que arriba a les plantes potabilitzadores (ETAP) que subministren aigua potable a l’àrea metropolitana de Barcelona (Sant Joan Despí, Central Besòs, el Papiol, la Llagosta i la doble planta de les Estrelles), té una composició química molt variable i s’ha de tractar amb tècniques sofisticades.

Coneix el procés de potabilització a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Sant Joan Despí

3. Transport i emmagatzematge

Una vegada potabilitzada, distribuïm l’aigua en la quantitat necessària perquè la rebis amb prou pressió les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. El transport es realitza mitjançant una extensa xarxa de distribució i centrals de bombament. Per a l’emmagatzematge, fem servir grans dipòsits situats en diferents punts elevats repartits pel territori.


4. Distribució intel·ligent

Per optimitzar la distribució de l’aigua disposem del Centre de Control Operatiu, que funciona de manera ininterrompuda els 365 dies de l’any. El control de qualitat es duu a terme en totes les etapes del cicle de l’aigua, des de la captació fins al moment de servir-la a les llars amb total garantia sanitària.


5. Consum

Independentment de l’origen o procés aplicat, l’aigua que reps a casa supera de molt la normativa sanitària més estricta establerta per l’Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i les autoritats sanitàries del país.


6. Clavegueram

L’aigua residual procedent dels milers de punts de consum va a parar a la xarxa de clavegueram, on també es recullen les aigües pluvials. Aquesta xarxa condueix l’aigua fins a les estacionis depuradores.


7. Depuració

Consisteix a eliminar les impureses i residus de l’aigua usada. És el pas previ a retornar-la al mitjà natural o destinar-la a usos secundaris.

Coneix com és l'Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Baix Llobregat

8. Reutilització o retorn al mitjà natural

Consisteix a donar a l’aigua depurada altres usos secundaris, com el reg de jardins, la neteja de la via pública o l’alimentació de fonts ornamentals. Aquests usos no requereixen la mateixa qualitat que l’aigua potable, per al consum humà. L’aigua depurada que no es reutilitza retorna al riu o al mar mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, intentant alterar el mínim possible els sistemes naturals.