La teva aigua, una aigua d’altíssima qualitat

A Aigües de Barcelona ens prenem molt seriosament la teva salut i la del nostre entorn. Et garantim que l’aigua que reps a la teva llar compleix amb tots els requeriments legals, ofereix la màxima seguretat de consum i supera els controls de qualitat més exhaustius.


Has de saber que l’aigua que arriba a casa teva ha passat estrictes controls sanitaris i que disposem d’un equip de professionals amb una altíssima preparació que vetllen perquè, des de la seva potabilització fins a la seva distribució i el seu sanejament i retorn posteriors al medi, l’aigua sigui símbol de salut i seguretat.

Exterts tastadors d'aigua. Laboratori de referència internacional. Més de 1100 controls diaris de qualitat d'aigua. Complim el 100% dels paràmetres amb rellevància sanitaria. Estem acreditats segons les normes ISO 9001, ISO 22001 i ISO 17025.


Descobreix com ho fem

Una aigua sota control

La qualitat de les aigües de consum està regulada en tots els països de la UE per una mateixa normativa comunitària, la Directiva (UE) 2020/2184. Aquesta normativa, que pren com a base les recomanacions de l’OMS, encara es troba pendent de transposició als respectius Estats membres de la UE, ja que s'ha aprovat recentment. En aquests moments, a Espanya es troba vigent el Reial Decret 3/2023.

Aquest Decret estableix el control dels paràmetres que s’han de mesurar. Aigües de Barcelona duu a terme tots aquests controls (i altres d’addicionals, superant així el que dicta la llei) al seu laboratori acreditat per la norma ISO 17025, el màxim reconeixement internacional que actualment es pot atorgar a un laboratori d’anàlisi.

A més, diferents organismes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments realitzen controls paral·lels de vigilància sanitària en tots els abastaments de Catalunya, amb la finalitat de comprovar que es compleixin tots els requeriments de la legislació i que l’aigua sigui totalment segura peral consum humà.

 

Una aigua segura

A causa de les exigències legals, l’aigua s’ha convertit en el producte alimentari més supervisat del món. Prova d’això és que l’aigua que distribuïm té la certificació ISO 22000, que l’equipara a qualsevol producte alimentari i assegura que es tracta d’un producte innocu i amb total garantia sanitària.

Un element molt important en la protecció de la salut pública és la desinfecció de l’aigua, en la qual té un paper clau el clor, ja que contribueix a eliminar bacteris potencialment perillosos, i ens permet distribuir aigua amb total garantia sanitària. De fet, el clor és, juntament amb la penicil·lina, la substància que més vides ha salvat en la història.

Per això és important realitzar un control permanent del nivell de clor de l’aigua de consum a la xarxa de distribució, i ho fem gràcies a una extensa xarxa d’analitzadors automàtics que afegeixen clor si és necessari.

Per aquest motiu, la teva aigua té un cert gust a clor, fet que t’hauria de donar la tranquil·litat que estàs bevent una aigua segura i de qualitat.

Una aigua bona

L’aigua potable, a més de no contenir microorganismes patògens ni components tòxics perjudicials per a la salut, ha de ser agradable i útil per als usos als quals es destina.

El laboratori d’Aigües de Barcelona disposa d’un equip d’especialistes en el tast d’aigua —únic a Espanya i dels pocs que hi ha al món— que duu a terme estudis específics sobre gust i olor de les aigües per controlar-les i millorar-les.


Sabies que el que confereix el gust i l’olor a l’aigua de l’aixeta són les sals minerals naturals i altres nutrients que conté?

La raó per la qual el sabor de l’aigua de l’aixeta canvia segons la zona és la seva font de procedència. Les aigües del Ter i el Llobregat —les que proveeixen l’àrea metropolitana de Barcelona— tenen característiques minerals diferents i per això presenten diferències de gust.

L’aigua procedent del Llobregat té una mineralització elevada, conté més clorurs i sodi que la del riu Ter, a causa del recorregut que fa per una conca salina. I en contenir més sal, que és un potenciador del sabor, ressalta el gust de clor.

Per la seva banda, l’aigua procedent de la conca del Ter té una concentració salina moderada i és rica en calci i bicarbonats, que són més agradables al gust.

Del que no hi ha dubte és que totes dues aigües són igual de saludables.


Vols entendre millor l’analítica de la teva aigua?

Si vols comprendre millor els conceptes que apareixen a l’analítica de l’aigua, segueix aquest enllaç per trobar les descripcions dels estàndards que et facilitaran entendre-la.