Manteniment equips de mesura

Aquí podràs trobar els requisits que han de complir les empreses de manteniment d'equips de mesura


Requisits per actuar com empresa de manteniment d'equips de mesura

Si ets una empresa de manteniment d’equips de mesura i estàs interessat en prestar aquest servei a l’àmbit territorial on presta el servei de subministrament d’aigua Aigües de Barcelona, has de posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat als efectes d’informar-te sobre els requisits que cal complir per tal d’operar com a empresa de manteniment i ser afegit al llistat que es mostra en aquesta mateixa pàgina web. 

Segons el que disposa el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua:

  • El receptor del servei ha de disposar d’un contracte de manteniment de l’equip de mesura amb una empresa especialitzada. Aquest contracte de manteniment és necessari per poder formalitzar el contracte de subministrament d’aigua amb Aigües de Barcelona (Article 54). 
  • La mesura dels consums que serviran de base per a la facturació del subministrament d’aigua s’ha de dur a terme mitjançant un equip de mesura (article 45).
  • L’equip de mesura ha de ser d’un model homologat oficialment i seleccionat per Aigües de Barcelona (article 46).
  • Aigües de Barcelona determina el tipus d’equip de mesura, les seves característiques i el seu emplaçament (article 47).

Atès que el servei de manteniment dels equips de mesura és un servei connex i indissociable al servei de subministrament d’aigua que presta Aigües de Barcelona, les empreses de manteniment hauran de donar compliment a unes condicions i requeriments mínims per poder prestar el servei. 

 


Empreses de manteniment

A continuació es mostra un llistat amb links d'accés a les pàgines web de les empreses de manteniment que compleixen amb els requisits per actuar com a empreses de manteniment en l'àmbit territorial on Aigües de Barcelona presta el servei de subministrament d’aigua:

 


Llistat equips de mesura seleccionats

L’equip de mesura, segons l’article 46 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua, ha de ser d’un model homologat oficialment i seleccionat per Aigües de Barcelona. D’acord amb l’article 47, Aigües de Barcelona és qui ha de determinar el tipus d’equip de mesura, les seves característiques i el seu emplaçament.

En el següent document podràs consultar el llistat d'equips de mesura i equips de telelectura associats als equips de mesura seleccionats per part d’Aigües de Barcelona.

 


Procediment portabilitat

En el cas que estiguis interessat en canviar d’empresa de manteniment de l’equip de mesura, pots fer-ho sense modificar el teu contracte de subministrament d’aigua.

Per fer-ho t’has de dirigir a l’empresa de manteniment a la que vols traslladar el teu contracte de manteniment i gestionar-ne la portabilitat. Al seu web trobaràs un formulari que hauràs d’omplir per a procedir a realitzar-la així com la documentació necessària per a dur a terme el tràmit.