null Aigües de Barcelona, compromesa amb la reducció de les emissions i la lluita contra el canvi climàtic

Les Nacions Unides celebren cada 28 de gener el Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2, també anomenat Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre. Aquest dia va ser dissenyat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) com el dia clau de l’any per prendre decisions a favor del nostre planeta, amb l’objectiu de crear consciència i sensibilitzar la població de la Terra sobre el canvi climàtic i els impactes ambientals que això provoca, així com afavorir les polítiques encaminades a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aigües de Barcelona, que porta en l’ADN el compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular, des de 2015 ha reduït en un 42,86% la seva petjada de carboni, un indicador que mesura les emissions directes i indirectes de gasos amb efecte d’hivernacle produïdes per un producte o servei al llarg del seu cicle de vida. A banda de tenir implantat un sistema d’eficiència energètica segons l’ISO 50001 que contribueix a aquesta reducció, gairebé el 100% de l’energia utilitzada en les diferents fases del cicle de l’aigua té garantia d’energia verda. 

Entre les actuacions destinades a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, destaca la instal·lació de plaques solars i pèrgoles de captació fotovoltaica. La generació pròpia d’energia de fonts alternatives als combustibles fòssils ha ajudat a reduir la petjada de carboni i ha aconseguit que pràcticament el 10% de l’energia consumida sigui renovable i generada a les seves instal·lacions. 

L’aposta per una estratègia basada en l’economia circular és un dels pilars de la companyia per adaptar-se al canvi climàtic i mitigar-lo. En aquest sentit, a més de treballar per minimitzar la generació de residus i valoritzar-los, es posa el focus a reaprofitar-los amb un doble objectiu: reduir el volum de residus gestionat i reduir el consum de recursos no renovables.

Actualment, hi ha tres estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que produeixen biogàs a partir dels fangs generats, un residu ric en matèria orgànica. Totes tres fan servir l’energia produïda en els mateixos processos de la planta, fet que redueix les emissions de metà. En aquest sentit, s’han generat 11.673.328 kWh d’energia tèrmica amb cogeneració de biogàs i 21.026.593 kWh d’energia elèctrica, el que correspon al consum d’energia de 150 dies d’aquestes tres estacions depuradores.

A més, la companyia entén que la substitució dels vehicles de combustió per vehicles elèctrics és una de les millors alternatives per reduir les emissions de CO2 i combatre així el canvi climàtic. Per això, l’any 2014 va iniciar la transició de la flota de vehicles convencionals (cotxes de combustió) a cotxes 100% elèctrics i la transformació de les infraestructures dels edificis. Des d’aleshores, s’ha anat ampliant progressivament la flota de vehicles elèctrics fins a un total de 145 en l’actualitat, la més gran de tota l’àrea metropolitana de Barcelona i certificada amb el segell de qualitat ambiental.

Cal destacar que des del 2012 es calcula la petjada de carboni de la companyia, seguint la guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. La companyia està adherida als seus acords voluntaris per la reducció de les emissions de CO2. La petjada de carboni està certificada segons la darrera versió de la norma ISO 14064. 

Un gran acord per lluitar contra el canvi climàtic 
Per a la companyia, el futur passa per afrontar el gran repte mundial en les properes dècades: l’emergència climàtica. La nostra voluntat és ser líders en la implementació de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per això, Aigües de Barcelona vol proposar un gran pacte social per garantir una recuperació econòmica sostenible, en línia amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i aposta per reforçar les aliances i consolidar Barcelona com a hub de coneixement de l’aigua, amb l’objectiu de posicionar la ciutat i la seva àrea metropolitana com un territori sostenible, innovador i compromès amb la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació als seus efectes.