null Aigües de Barcelona presenta el nou Pla d’Igualtat  

Després de mesos de treball entre els representants de l’empresa i de la part social, Aigües de Barcelona presenta el nou Pla d’Igualtat, que tindrà una vigència de quatre anys.

Aigües de Barcelona ha signat aquest pla d’acord amb el seu compomís per la igualtat efectiva entre dones i homes, i per oferir llocs de treball de qualitat i inclusius. El principal objectiu és continuar treballant en la promoció de la igualtat. 

El Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures adoptades després de dur a terme una diagnosi de la situació en aquest àmbit, les quals serveixen per promoure la igualtat de tracte i oportunitats a l’organització. Entre aquestes mesures, que són 34, destaquen: 
•    Promoure una representació equilibrada en els òrgans de representació de l’empresa i dels treballadors i treballadores.
•    Incorporar iniciatives que fomentin l’ús de mesures de conciliació per part del col·lectiu masculí. 
•    Crear un protocol intern sobre protecció de les treballadores víctimes de violències de gènere.
•    Revisar l’actual protocol de prevenció de l’assetjament.
•    Generalitzar la publicació interna de les ofertes de feina per afavorir la igualtat d’oportunitats.
•    En les convocatòries de selecció, mantenir mesures a favor dels grups amb infrarepresentació femenina.
•    Continuar impartint formació en igualtat.
•    Traslladar a la taula negociadora del conveni, quan sigui el moment, la conveniència d’incorporar la perspectiva de gènere en la retribució.