null Aigües de Barcelona aprova la Política de Drets Humans, que vetllarà pel respecte i la protecció dels drets fonamentals en tots els àmbits d’actuació

Aigües de Barcelona, compromesa amb el respecte i la protecció dels drets humans i socials reconeguts internacionalment, ha aprovat la Política de Drets Humans, amb l’objectiu de vetllar pels drets en tota la cadena de valor i els grups de relació. 

 

Amb la ferma determinació de contribuir a la protecció dels drets fonamentals i en compliment dels Principis rectors sobre les empreses i els drets humans signats per les Nacions Unides, el Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona va aprovar al mes d’abril la Política de Drets Humans que regirà tota l’organització i vetllarà per assegurar-ne el respecte i la protecció, amb l’objectiu de no ser còmplice de cap tipus d’abús o vulneració d’aquests drets al llarg de tota la cadena de valor.

La Política de Drets Humans d’Aigües de Barcelona està regida per quatre principis rectors que contemplen els drets fonamentals i el seu compliment en el si de les pràctiques laborals, en les pràctiques ambientals amb impacte social, en l’accés a l’aigua i el sanejament i en les pràctiques ètiques. A banda dels principis rectors, la política inclourà la DUE Diligence de l’execució, el seguiment i la comunicació a tots els grups de relació.
 

La política gira entorn de quatre principis rectors 
Pel que fa als principis rectors de la Política de Drets humans d’Aigües de Barcelona, el primer fa referència als drets de les persones en les pràctiques laborals i contempla el respecte a la diversitat i el rebuig a qualsevol forma de discriminació, vetlla per la llibertat d’associació dels professionals i reconeix el valor de negociació col·lectiva. L’empresa es compromet a afavorir mesures preventives i a vetllar perquè, als llocs de treball, es respectin les millors condicions de seguretat i salut laboral. A més, la política estableix que les condicions de treball seran sempre justes i favorables i rebutja qualsevol forma d’assetjament.

El segon principi rector de la política fa referència a les pràctiques ambientals amb impacte social, és a dir, que la companyia es compromet a promoure un entorn sa i a protegir el medi ambient, fer una gestió responsable dels residus basada en l'economia circular, gestionar de manera sostenible les fonts de captació d’aigua i reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com vetllar per la preservació del capital natural, desplegant programes que fomentin la implicació pel clima.

El tercer principi rector defensa l’accés a l’aigua i al sanejament com a drets fonamentals imprescindibles per a la salut i per a una vida digna. En aquest sentit, la política de Drets Humans es compromet a garantir a tothom l’accés a l’aigua i a dur a terme una gestió eficient i sostenible de l’aigua, buscar fonts de captació alternatives i conscienciar les persones sobre la necessitat de fer un consum responsable d’aquest recurs escàs. 

Finalment, el quart principi rector de la política fa referència a les pràctiques ètiques i defensa el dret a la protecció de dades i els valors ètics i la justícia, rebutjant la corrupció en totes les seves formes.

El compromís d’Aigües de Barcelona amb els drets fonamentals i els drets socials també es veu reflectit en altres polítiques i protocols de la companyia, com el Codi Ètic, el Codi de conducta dels proveïdors, el Pla d’Igualtat, el Protocol d’actuació en matèria d’assetjament o la Política de sostenibilitat.