Contractació
 

A Aigües de Barcelona, vetllem pel desenvolupament de pràctiques responsables en la cadena de valor mitjançant processos transparents, objectius i imparcials amb les empreses proveïdores, alhora que estenem els nostres compromisos compartint amb elles les bones pràctiques i els valors que ens defineixen. 

Normativa aplicable

Règim contractual general 

Els contractes d’Aigües de Barcelona amb tercers es regeixen pel dret privat. Tot i així, per formalitzar-los, Aigües de Barcelona adequa els seus procediments de contractació al Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa a l’ordenament jurídic la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (“sectors especials”), i parcialment la Directiva 2014/23/UE.

En tot cas, són l’objecte i tipologia contractual, així com el valor estimat del contracte (que inclou, en el seu càlcul, pròrrogues i modificacions), els elements que determinen la necessitat que un determinat procediment de contractació s’adeqüi a aquesta normativa prevista per als “sectors especials”. Així, els llindars econòmics que marquen la subjecció al Reial Decret-llei 3/2020 són els que es detallen a continuació (els quals quedaran automàticament modificats en cas de revisió d’aquests per part de la normativa comunitària): 

  • Obres ≥ 5.538.000 euros (sense IVA)
  • Subministraments i serveis ≥ 443.000 euros (sense IVA) 
  • Serveis socials i altres serveis (annex I del RDL) ≥ 1.000.000 euros (sense IVA)

Per a la resta de les contractacions, per sota d’aquests llindars econòmics marcats per la normativa comunitària (exceptuant les contractacions que es regeixen per un règim contractual específic o altres supòsits concrets, pel fet de no tractar-se de contractacions vinculades directament a l’activitat de l’aigua en els termes previstos per la normativa de sectors especials), Aigües de Barcelona aplica, per motius d’eficiència, transparència i excel·lència empresarial, els procediments de contractació que ha establert, de forma lliure i voluntària, i que es troben recollits en el document “Normes Internes de Contractació – Procediments de Gestió de Compres”.

Règim contractual específic 

Les actuacions relatives a les inversions de l’àmbit d’abastament d’aigua disposen d’unes condicions d’execució aprovades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com pel Consell de la Xarxa Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua (aquest últim òrgan respecte d’actuacions a realitzar sobre infraestructures de l’Annex I del Text refós de la Llei d’Aigües de Catalunya). En aquestes condicions d’execució, entre altres qüestions, s’hi estableixen regles específiques per a la contractació amb tercers (en tot cas, aquestes condicions també garanteixen l’observança de la normativa de contractació en els sectors especials quan, per valor estimat i objecte i tipologia contractual, sigui necessari).

Les actuacions relatives a reposicions i millores de l’àmbit de sanejament es troben també subjectes a unes condicions particulars quant als procediments de contractació amb tercers, que són imposades per la mateixa Agència Catalana de l’Aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i al seu torn, per aquesta última a Aigües de Barcelona, consistents en la necessària observança dels procediments de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Procediments de contractació

Licitacions en curs

Codi de conducta de proveïdors

Aigües de Barcelona és un empresa altament compromesa amb la millora de la qualitat de vida de les persones i la generació de valor per a tots els seus grups de relació, tal com queda establert explícitament en la missió de l'empresa. En aquest sentit, Aigües de Barcelona considera que cal tenir en compte les sensibilitats del seu entorn, i per a això ha identificat els seus grups de relació, amb els quals s'ha compromès, i desenvolupa actuacions enfocades a la millora contínua.

Concretament, Aigües de Barcelona ha fixat els següents compromisos respecte dels seus proveïdors:

Establir relacions basades en els principis d'integritat i honestedat.

Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció.

Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.

Codi de Conducta del Proveïdor

Relació de contractes adjudicats

Dades de contacte

Contractació
C/ General Batet, 1-7
08028 Barcelona
contractacioab@aiguesdebarcelona.cat